Dr P. Vijayalakshmi, Aravind Eye Hospital, Madurai, India